Seznam přijatých dětí na školní rok 2023/2024

Rozhodnutí

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17 ,  příspěvkové organizace Mgr .Pavel Pala,  rozhodl v souladu s  § 34 odst.2 ,odst.4, § 165 odst.2 písm.b),odst.3 a 4 a § 183 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ,/školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

dítě vedené pod registračním číslem:

MŠP 1MŠP 2MŠP 3MŠP 4MŠP 6MŠP 11
MŠP 13MŠP 15MŠP 16MŠP 18MŠP 20MŠP 22
MŠP 24MŠP 25MŠP 27

SE PŘIJÍMÁ

k předškolnímu vzdělávání   pro školní rok 2023/2024

Poučení:

 Proti tomuto rozhodnutí   lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává    prostřednictvím ředitele školy Mgr. Pavla Paly, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

Rozhodnutí vypraveno dne: 17. 5. 2023                      Mgr. Pavel Pala         ředitel školy

Předání Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se bude vydávat na schůzce, která se bude konat v úterý 13. 6. 2023 v 16 hod.

PROSÍME RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ, ABY POTVRDILI NÁSTUP NA NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU. Pokud víte, že nastoupíte na jinou MŠ, prosíme také o nahlášení, abychom vaše místo mohli poskytnout dalším dětem. 

Kontaktní email                msprichystalova@zsnedvedova.cz

S pozdravem 

B. Čírtková