INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘICHYSTALOVA 20, OLOMOUC

Termín zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025:

pondělí 6. května 2024 od 8:00 do 16:00

Jak postupovat?

Upřednostňujeme k zaregistrování elektronickou přihlášku, kterou najdete na web stránkách MŠ Přichystalova 20, Olomouc.

Po jejím vygenerování vám bude zasláno na uvedený mail registrační číslo, pod kterým bude od 17. 5. do 31. 5. 2024 zveřejněno přijetí vašeho dítěte na web stránkách a na Úřední desce mateřské školy.

Odkaz na registrační formulář k zápisu: https://forms.office.com/e/j0Yw9xB8Sa

Potřebné formuláře Žádost o přijetí do MŠ a Lékařské potvrzení, které bude nutné doručit do mateřské školy v den zápisu 6. 5. 2024 od 8:00 do 16:00 hod, budou součástí potvrzovacího mailu i na web stránkách mateřské školy ke stažení

 1. Počet volných míst od 1. 9. 2024 je 22.
 2. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zákonné lhůtě.
 3. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Dále děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.
 4. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.
 5. Letošní zápis bude probíhat formou osobního kontaktu. Zákonný zástupce dítěte má k dispozici na webových stránkách školy všechny potřebné formuláře včetně Žádosti o přijetí, Lékařské vyjádření a podrobné instrukce.

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

 • zdravotní způsobilost dítěte (doloženo Lékařským vyjádřením)
 • doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo Lékařským vyjádřením)
 • vyjádření školského poradenského zařízení popř. registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte pokud jsou indikovány

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, které se týká dětí, jež ke dni 31. 8. 2024 dovrší 5 let (narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019).

Dokumenty potřebné k zápisu:

 1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 2. Rodný list dítěte
 3. Doklad o místě trvalého pobytu popř. nájemní smlouvu
 4. Doložení řádného očkování dítěte (doloženo Lékařským vyjádřením), mimo dětí plnících povinné předškolní vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení:

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě – tj. na webových stránkách MŠ a na Úřední desce MŠ od 17. 5. do 31. 5. 2024.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

OČKOVÁNÍ DĚTÍ

USTANOVENÍ § 34 ODST.5 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA STANOVUJE , že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a tím je:

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost podrobit se pravidelnému očkování je stanovena v ustanovení §46 odst.1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví může MŠ přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

POKUD NENÍ DÍTĚ OČKOVÁNO, VYPLÝVÁ PŘÍMO ZE ZÁKONA, ŽE NEMŮŽE BÝT PŘIJATO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.  (Netýká se dětí absolvujících povinné předškolní vzdělávání.)

Potřebné formuláře pro Zápis do mateřské školy:

Kritéria pro přijímaní dětí pro školní rok 2024-2025

Žádost o přijetí spolu s vyjádřením lékaře