ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘICHYSTALOVA 20,OLOMOUC

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

SE USKUTEČNÍ DNE:

ČTVRTEK 2. KVĚTNA 2019

OD 8,00 DO 16,00 HOD.

V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY – V PŘÍZEMÍ.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce se zapisovaným dítětem, jeho rodným listem a průkazem totožnosti zákonného zástupce.

 

V TENTO DEN JE NUTNÉ SE FYZICKY ZAEVIDOVAT V MŠ U VEDOUCÍ UČITELKY, DÍTĚ OBDRŽÍ:

Registrační číslo, žádost o přijetí (žádost je možné stáhnout ZDE), formulář k potvrzení od lékaře (formulář je možné stáhnout ZDE). Žádost o přijetí je možné vyplnit při zápisu nebo spolu s potvrzením od lékaře přinést již vyplněné.

Kdo neodevzdá vyplněnou žádost o přijetí nebo potvrzení od lékaře v den zápisu, učiní tak v pátek 3. května v době od 8,00 do 12,00 hodin.

OČKOVÁNÍ DĚTÍ

USTANOVENÍ § 34 ODST.5 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA STANOVUJE , že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem a tím je:

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost podrobit se pravidelnému očkování je stanovena v ustanovení §46 odst.1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví může MŠ přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním/příp.má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci/.

POKUD NENÍ DÍTĚ OČKOVÁNO, VYPLÝVÁ PŘÍMO ZE ZÁKONA, ŽE NEMŮŽE BÝT PŘIJATO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY. / Netýká se dětí absolvujících povinné předškolní vzdělávání./

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou oznámena zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých dětí.

Seznam bude zveřejněn na úřední desce MŠ a na webových stránkách v době od 16. 5. 2019 do 30. 5. 2019.