Školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program s názvem ,,Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě, je vypracovaný v souladu s požadavky RVP PV a s ohledem na konkrétní podmínky.

Dlouhodobým cílem naší MŠ je rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální, budeme jej vést tak, aby se z něj v průběhu předškolního období stala jedinečná a relativně samostatná osobnost, která bude schopná zvládat nároky života. Děti si budou osvojovat poznatky a dovednosti prožitkovým učením, které je založeno na přímých zážitcích.

Hlavním cílem naší práce je rozvíjet osobnost dítěte za pomoci estetického vnímání světa prostřednictvím činností.

Na základě vlastního prožitku a osobní zkušenosti se snažíme zajistit dítěti cílevědomý vzdělávací proces, který jej povede k samostatnému rozhodování, k překonávání překážek, ke zdravému sebevědomí a ke schopnosti se sebeovládat.

Cílem MŠ je rovněž vytvořit atmosféru vzájemné důvěry a přátelství, aby zde dítě bylo šťastné, spokojené a citově založené.

Směřujeme k ekologické oblasti, usilujeme o otevření prostoru pro individuální svobodu dítěte a pedagoga.

Vedeme děti k lásce, vztahu k domovu a přírodě. Vytváříme u nich zdravé životní návyky a postoje.

Čas  Činnost
6.15 – 8.30 Scházení dětí, hry dle vlastní volby, individuální práce
8.30 – 9.00 Tělovýchovná chvilka
9.00 – 9.30 Hygiena a dopolední svačina
9.30 – 10.00 Řízená činnost, plnění vzdělávacích cílů
10.00 – 11.30 Příprava na pobyt venku a pobyt venku
11.30 – 14.15 Hygiena, oběd, odpolední odpočinek (předškoláci – klidové činnosti dle potřeb dětí)
14.15 – 16.15 Hygiena, odpolední svačina. Činnosti a volné hry dětí ve třídě nebo na zahradě. Odchod dětí domů.

 

 

V denním režimu MŠ reagujeme na individuální potřeby dětí, snažíme se o vyvážený poměr mezi spontánními a řízenými činnostmi.