Seznam přijatých dětí na šk. rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17

příspěvková organizace

Mateřská škola Přichystalova 20, Olomouc

 

Rozhodnutí

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Nedvědova 17 ,  příspěvkové organizace Mgr .Pavel Pala,  rozhodl v souladu s  § 34 odst.2 ,odst.4, § 165 odst.2 písm.b),odst.3 a 4 a § 183 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ,/školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

dítě vedené pod registračním číslem:

  

MŠP 1 MŠP 6 MŠP 8 MŠP 9 MŠP 10 MŠP 12
MŠP 13 MŠP 16 MŠP 17 MŠP 18 MŠP 19 MŠP 21
MŠP 23 MŠP 24        
 

SE PŘIJÍMÁ

k předškolnímu vzdělávání   pro školní rok

2022/2023

 

Poučení:

 Proti tomuto rozhodnutí   lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává    prostřednictvím ředitele školy Mgr. Pavla Paly, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

Rozhodnutí vypraveno dne: 18.5.2022                         Mgr. Pavel Pala         ředitel školy

 

PROSÍME RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ, ABY POTVRDILI NÁSTUP NA NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU. Pokud víte, že nastoupíte na jinou MŠ, prosíme také o nahlášení, abychom vaše místo mohli poskytnout dalším dětem. 

Kontaktní email                msprichystalova@zsnedvedova.cz

 

S pozdravem 

B. Čírtková