Provoz MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

právě jsme obdrželi upřesňující informace k zahájení provozu v mateřských školách. Víme, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy složitá. Budeme se proto snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosíme o plné respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MŠ Přichystalova:

Upozorňujeme rodiče, že od 12. 4. 2021 bude provozní doba MŠ  od 7. 00 – 16. 00 hodin.

Podstatné informace  týkající se Vás a Vašich dětí při návratu do MŠ:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí.

Na naší MŠ bude v provozu pouze třída Sluníček.

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
  preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
  provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
  jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  viz http://priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě
výjimek). K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021).

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí: priloha_892349012_0_testovani diagram

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a
školských zařízeních https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MŠ Přichystalova 20:

 1. testování dětí bude probíhat 2x týdně v testovací místnosti – prostory šatny a chodby
 2. v případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek (případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu)
 3. do testovací místnosti budou vpouštěny děti a zákonní zástupci (ti s ochranou úst a nosu) tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m
 4. do MŠ je možné vstupovat pouze s vědomím pedagogického pracovníka – je nutné zvonit na konkrétní třídu
 5. při příchodu bude potřeba vydezinfikovat si ruce a obdržet u dozorující osoby antigenní test a informace o průběhu testování
 6. zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená provede za dozoru dohlížející osoby testování a vyčká s dítětem po dobu 15 minut na vyhodnocení testu
 7. v případě negativního testu dítě odchází do třídy
 8. v případě pozitivního testu si bude muset zákonný zástupce dítě odvést a absolvovat PCR test po dohodě s pediatrem
 9. výsledek PCR testu je zákonný zástupce povinen oznámit mateřské škole co nejdříve z důvodu dalších opatření
 10. výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování

Dle nařízení vlády  není možné použit vlastní test, případně testovat dítě doma!

https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

Podívejte se prosím na následující instruktážní video, abyste Vy i Vaše dítě byli připraveni na průběh testování:

http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html

V případě jakýchkoliv dotazů se nebojte na mne obrátit.

Věřím, že to vše společně zvládneme.

S pozdravem

B. Čírtková